W1siziisimx1y2t5lwrvzy1yywnpbmcvyxzhdgfycy9jymeyowy0ni0zmtu2ltq2mdgtotq3ys03mwqynwjkzwq2ytqtzdiwnmyzy2rjmwzjmwiwodblzwixmdhlmmu3ytm2ztuixv0

Michael Tse

Teams

Target POS Attack Members
  • W1siziisimx1y2t5lwrvzy1yywnpbmcvyxzhdgfycy9jymeyowy0ni0zmtu2ltq2mdgtotq3ys03mwqynwjkzwq2ytqtzdiwnmyzy2rjmwzjmwiwodblzwixmdhlmmu3ytm2ztuixsxbinailcj0ahvtyiisijewmhgixv0Michael Tse
  • W1siziisimx1y2t5lwrvzy1yywnpbmcvyxzhdgfycy9jnzewodm1ms1mywe0ltrizdetodcyzc1knwrmmdg5yjy1nwitmzzizjyyodlhngiwmtk4ztvkm2fmywqwnmq5nwq2ywmixsxbinailcj0ahvtyiisijewmhgixv0Frank Chang #313 Team Captain
  • W1siziisimx1y2t5lwrvzy1yywnpbmcvyxzhdgfycy81zdmyztbiys01zdm3ltq3ogutowe2mc0ymwm2y2m2yja1zmytotcxmgnintlinjy2yjjmmgm1ytg5otrmyjc3ytfmmzkixsxbinailcj0ahvtyiisijewmhgixv0Elson Cho
  • W1siziisimx1y2t5lwrvzy1yywnpbmcvyxzhdgfycy85mthmytzjny0wyzmyltrjmgytotg5yy1kyzyyndflm2uznmetmdhizgi4ztq5nwq4zdm1mznkodqwnzjkothlytu1y2eixsxbinailcj0ahvtyiisijewmhgixv0Alan Packer
  • W1siziisimx1y2t5lwrvzy1yywnpbmcvyxzhdgfycy9mmtvlyjllos1kzdjjltq2otutymnhos01ngfmyza1yzcxy2ytndbinwnimzyzmtkzmjrhnzrmoty0nmm0oguzodlhotyixsxbinailcj0ahvtyiisijewmhgixv0Frank Chang
  • W1siziisimx1y2t5lwrvzy1yywnpbmcvyxzhdgfycy84mwnkytbiys04njgzltq4mjqtyjewny05zgiwmwrlywmznjitn2jhowi2ntawn2vhnmm0zte1zwu2zgu4owm0yjbknzyixsxbinailcj0ahvtyiisijewmhgixv0?sha=e83352157ebd851bTim Wisner